ก.พ. มอบทุนสำหรับข้าราชการและบุคคลทั่วไป สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในต่างประเทศ หรือมีมหาวิทยาลัยตอบรับ ประจำปี 2555

สํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ และบุคคลทั่วไป เพื่อรับทุนรัฐบาล ประจําปี 2554 (ทุนสําหรับผู้ที่กําลังศึกษา หรือมีสถานศึกษาตอบรับให้เข้าศึกษาในต่างประเทศ) เพื่อศึกษาในประเทศต่างๆ เช่น ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐฝรั่งเศส ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ราชอาณาจักรสวีเดน หรือเครือรัฐออสเตรเลีย Continue reading

ประกาศวันหยุดสถานทูตอังกฤษ ประจำประเทศไทย ปี 2555

ในปี 2555 สถานทูตอังกฤษในประเทศไทย มีวันหยุดทั้งสิ้นดังต่อไปนี้

The Embassy will be closed on the following office holidays in 2012:

  • Monday 2 January – Substitution Day (New Year’s Day)
  • Wednesday 7 March – Makha Bucha Day Continue reading