ก.พ. มอบทุนสำหรับข้าราชการและบุคคลทั่วไป สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในต่างประเทศ หรือมีมหาวิทยาลัยตอบรับ ประจำปี 2555

สํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ และบุคคลทั่วไป เพื่อรับทุนรัฐบาล ประจําปี 2554 (ทุนสําหรับผู้ที่กําลังศึกษา หรือมีสถานศึกษาตอบรับให้เข้าศึกษาในต่างประเทศ) เพื่อศึกษาในประเทศต่างๆ เช่น ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐฝรั่งเศส ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ราชอาณาจักรสวีเดน หรือเครือรัฐออสเตรเลีย

ทุนสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในต่างประเทศ หรือมีมหาวิทยาลัยตอบรับ (ทุนสำหรับบุคคลทั่วไป) จำนวน 3 หน่วย รวม 5 ทุน

ทุนสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในต่างประเทศ หรือมีมหาวิทยาลัยตอบรับ (ทุนพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญ) จำนวน 3 หน่วย รวม 5 ทุน

หมดเขตรับสมัคร วันที่ 11 เมษายน 2555

ที่มา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.ocsc.go.th/ocsccms/frontweb/view.jsp?categoryID=CAT0001621

หมายเหตุ: เนื่องจากสหราชอาณาจักรไม่ได้อยู่ในประเทศที่กำหนด แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ จึงประชาสัมพันธ์ข่าวเท่านั้น ไม่สามารถอำนวยความสะดวกเรื่องการสมัครเรียนให้ได้ค่ะ

ทุนการศึกษาอื่นๆ สำหรับศึกษาต่อประเทศอังกฤษ : https://handsonchiangmai.wordpress.com/category/scholarship/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s