ธนาคารกรุงไทยมอบทุนการศึกษาปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560

2

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – ธนาคารกรุงไทยมอบทุนการศึกษาปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560

ธนาคารกรุงไทย มีความประสงค์ที่จะให้ทุนการศึกษาแก่บุคคลทั่วไป เพื่อศึกษาระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาชั้oนำของต่างประเทศ จำนวน 10 ทุน

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท เพื่อศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ญี่ปุ่น จีน ฮ่องกงและสิงคโปร์ ตามสาขาวิชาที่ธนาคารกำหนด ดังนี้

• Accounting                                         • AI (Artificial Intelligence)
• Banking and Financial Laws         • Business Analytics
• Business Laws                                   • Data Analytics
• Data Science                                       • Digital Transformation and Innovation
• Economics                                          • Entrepreneurship
• Finance                                                • Financial Engineering
• Mathematics                                      • Marketing
• MBA                                                      • Operations Research
• MIS / IT / Information Assurance and Security / Computer Science

ประกาศทุน  (คลิกเพื่ออ่าน)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
 • ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่จํากัดสาขาวิชา
 • ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ต้องมีผลสอบ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 213 คะแนน (Computer-based) หรือ 80 คะแนน (Internet-based) หรือ ผลสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0
 • ต้องมีผลสอบ GMAT ไม่ต่ำกว่า 550 หรือ GRE ในส่วนของ Quantitative ไม่ต่ำกว่า 159 คะแนน
 • เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับวุฒิปริญญาโท ในสาขาวิชาที่ประสงค์จะสมัครรับทุน
 • เป็นผู้ที่ไม่เคยมีสิทธิ์รับทุนปริญญาโทต่างประเทศของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย มาก่อน
 • ผู้ที่เคยทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยแต่ได้พ้นสภาพการเป็นพนักงานแล้วไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ไม่มีสิทธิ์สมัครสอบแข่งขัน

หลักฐานประกอบการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รปู
 • ประวัติโดยย่อ (Resume) จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาปริญญาบัตรและใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ชุด
  ***เอกสารจากมหาวิทยาลัยเพื่อแสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยตามที่ธนาคารกำหนด พร้อมใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ของภาคการศึกษาที่ผ่านมาทั้งหมด
 • ใบแสดงผลการทดสอบ TOEFL, IELTS, HSK หรือ JLPT และ GMAT หรือ GRE จำนวน 1 ชุด
 • หนังสือรับรองตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนดจากสถานศึกษา จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาหนังสือแสดงการยกเว้น หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ชุด
 • เอกสารการตอบรับเข้าศึกษาจากมหาวิทยาลัยเพื่อศกษาในสาขาวิชา และมหาวิทยาลัยตามที่ธนาคารกำหนด

มหาวิทยาลัยที่อยู่ในรายชื่อที่ธนาคารกำหนด และทางเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการ

 

การรับสมัคร

 • ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่ http://www.ktb.co.th ในหัวข้อ “สมัครงานและทุน”
  โดยสามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร พร้อมระบุชื่อเอกสารและลำดับเอกสาร ในรูปแบบ PDF
  มาที่ Email: ktb.scholarship@ktb.co.th
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
  งานบริหารบุคลากรกลุ่มศักยภาพ ฝ่ายบริหารเส้นทางความก้าวหน้าและสรรหาบุคลากร
  โทร. 0-2345-1884 ถึง 1885 หรือทาง Email: ktb.scholarship@ktb.co.th

หมดเขตรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 7 เมษายน 2017

อ้างอิง

banner-hocm

หากน้อง ๆ คนไหนสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ  สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน  สมัครเรียน  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ  โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว  และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

 

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

ห้อง 107 ภิญโญพิงค์ แมนชั่น
199/9 ถนนห้วยแก้ว ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย

อีเมล์          chiangmai@hands-on.co.th

โทร.           +66 (0) 89 217 5454

เว็บ             http://www.hands-on.co.th
http://www.hands-on.co.th/chiangmai

เฟซบุค       http://www.facebook.com/handsonchiangmai

แผนที่

ธนาคารกรุงเทพมอบทุนการศึกษาปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560

3

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – ธนาคารกรุงเทพมอบทุนการศึกษาปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560

ธนาคารกรุงเทพมอบทุนการศึกษาแก่บุคคลภายนอกที่สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษาจากธนาคาร เพื่อเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาชั้นนำ ประจำปีการศึกษา 2560

ทุนปริญญาโทต่างประเทศ รวมจำนวน 13 ทุน

 • ประเทศสหราชอาณาจักร รวม 4 ทุน
  สาขาวิชา MBA, Finance
  สาขาวิชา Computer Science, IT, MIS, Software Engineering, Big Data & Digital Future
 • ประเทศสหรัฐอเมริกา รวม 5 ทุน
  สาขาวิชา MBA (เฉพาะหลักสูตร 2 ปี), Finance
  สาขาวิชา Computer Science, IT, MIS, Computer Engineering, Software Engineering
 • ประเทศจีน ฮ่องกง และสิงคโปร์ รวม 4 ทุน
  สาขาวิชา MBA

ประกาศทุน  (คลิกเพื่ออ่าน)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
 • ต้องมีสัญชาติไทย หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ไม่เคยรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่เป็นความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
 • เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
 • ได้รับการตอบรับในสาขาวิชา/สถาบันการศึกษาที่ธนาคารกำหนด

หลักฐานการสมัคร

 • ใบสมัครขอรับทุนธนาคาร
 • รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก หรือแว่นตาดำ ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • ประวัติส่วนตัว (Curriculum Vitae) เป็นภาษาอังกฤษ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี
 • สำเนาผลการสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด เช่น TOEFL, IELTS, GMAT, GRE, HSK
 • ใบตอบรับจากสถาบันการศึกษาที่ธนาคารกำหนด พร้อมทั้งรายละเอียดหลักสูตรและรายวิชา ที่มุ่งเน้นประโยชน์และความสำคัญของเนื้อหาวิชา รวมถึงค่าใช้จ่ายในการศึกษา
 • หนังสือรับรองสำหรับสมัครขอทุนการศึกษาระดับปริญญาโทจากผู้บังคับบัญชา หรืออาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย (Recommendation Form) ตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนด จำนวน 2 ชุด

การรับสมัคร

 • ผู้สนใจสมัครสามารถเข้าไปกรอกรายละเอียดได้ที่
  https://goo.gl/forms/nqbenPTZRkV29z6I2
 • ดาวน์โหลดใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครที่
  http://www.bangkokbank.com/Scholarships
 • โดยสามารถสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครข้างต้น มาที่
  งานพัฒนาและเตรียมผู้บริหาร สายทรัพยากรบุคคล ชั้น 2
  บมจ.ธนาคารกรุงเทพ สานักงานพระราม 3
  เลขที่ 2222 ถนนพระราม 3
  แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120

หมดเขตรับสมัคร ตั้งแต่ วันนี้ – 28 เมษายน 2017

มหาวิทยาลัยที่ทางเราเป็นตัวแทนและอยู่ในรายชื่อที่ทางธนาคารฯกำหนดได้แก่

อ้างอิง

banner-hocm

หากน้อง ๆ คนไหนสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ  สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน  สมัครเรียน  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ  โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว  และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

 

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

ห้อง 107 ภิญโญพิงค์ แมนชั่น
199/9 ถนนห้วยแก้ว ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย

อีเมล์          chiangmai@hands-on.co.th

โทร.           +66 (0) 89 217 5454

เว็บ             http://www.hands-on.co.th
http://www.hands-on.co.th/chiangmai

เฟซบุค       http://www.facebook.com/handsonchiangmai

แผนที่

ธนาคารกสิกรไทยมอบทุนการศึกษาปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560

scholarship_12

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – ธนาคารกสิกรไทยมอบทุนการศึกษาปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560

ธนาคารกสิกรไทยมอบทุนแก่บุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาต่างประเทศประจำปี  2560 จำนวน 6 ทุน ตามสาขาวิชาและประเทศที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้

ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 3 ทุ น
หลักสูตร :  MBA/ Finance/ Financial Engineering/ Risk Management/ International Business/ Legal/ HR

ประเทศอังกฤษ ประเทศฝรั่งเศส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศญี่ปุ่น  สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตปกครองพิเศษฮ่องกง และประเทศสิงคโปร์ จำนวน 3 ทุ น
หลักสูตร :  MBA

ประกาศทุน  (คลิกเพื่ออ่าน)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • มีสัญชาติไทย โสด อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
 • สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขาวิชา
 • ผู้สมัครที่เป็นบุคคลทั่วไปต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีสอบ IELTS อย่างน้อย 6.0 หรือผลสอบ TOEFL อย่างน้อย 213 คะแนน (Computer-based) หรือ 80 คะแนน (Internet-based)
 • มีผลสอบ GMAT อย่างน้อย 550 คะแนน หรือผลสอบ GRE อย่างน้อย 302 คะแนนหรือเทียบเท่า เว้นแต่ผู้สมัครได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนด
 • ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทของธนาคารกสิกรไทย
 • ผู้ที่เคยทำงานกับธนาคารกสิกรไทยและบริษัทของธนาคารกสิกรไทย แต่ได้พ้นสภาพการเป็นพนักงานแล้วไม่ว่าด้วยเหตุ ผลใดไม่มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน

วิธีการสมัคร

 • โหลดใบสมัครออนไลน์ได้ที่ www.kasikornbank.com
 • ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้
  – รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ ติดใบสมัคร
  – สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ชุด
  – สำเนาปริญญาบัตร และใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำนวนอย่างละ 1 ชุ ด
  – ใบแสดงผลสอบ TOEFL, IELTS หรือจดหมายตอบรับให้เข้าศึกษาระดับปริญญาโท จากหลักสูตรและสถาบันที่ธนาคารกำหนด ซึ่งสามารถใช้ได้ถึงวันปิดรับสมัคร
  – หนังสือรับรองตามแบบฟอร์มที่ ธนาคารกำหนดจากสถานศึกษา หรือผู้บังคับบัญชา

ส่งใบสมัครมาที่

 • ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล (งานทุนศึกษา) ชั้น 12
  บจม.ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ
  เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ
  เขตราษฏร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

*** ผู้สมัครสามารถสอบได้มากว่า 1 ทุน และจะต้องเลือกทุนเรียงตามลำดับความสนใจก่อนหลัง ***

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 • ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล (งานทุนการศึกษา) โทร. 0 2470 3113

หมดเขตรับสมัคร   31 มีนาคม 2017

อ้างอิง

2

หากน้อง ๆ คนไหนสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ  สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน  สมัครเรียน  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ  โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว  และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

 

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

ห้อง 107 ภิญโญพิงค์ แมนชั่น
199/9 ถนนห้วยแก้ว ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย

อีเมล์          chiangmai@hands-on.co.th

โทร.           +66 (0) 89 217 5454

เว็บ             http://www.hands-on.co.th
http://www.hands-on.co.th/chiangmai

เฟซบุค       http://www.facebook.com/handsonchiangmai

แผนที่

ธนาคารกสิกรไทยมอบทุนศึกษาต่อต่างประเทศ ระดับปริญญาโท 2558

download

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – ธนาคารกสิกรไทยมอบทุนศึกษาต่อต่างประเทศ ระดับปริญญาโท 2558

สวัสดิค่ะ วันนี้แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ มีข่าวทุนการศึกษาจากธนาคารกสิกรไทยมาฝากค่ะ ทุนที่แจกนี้เป็นทุนระดับปริญญาโท ซึ่งมีให้เลือกด้วยกันอยู่ 6 ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น จีน ตามสาขาวิชาต่อไปนี้ค่ะ

 • บริหารธุรกิจ ( MBA )
 • Finance / Financial engineering / Risk management
 • IT management / MIS
 • International business
 • Legal
 • Human resource

จำนวนทุน 6 ทุน Continue reading

ธนาคารกรุงไทย มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปี 2557

csr-ktb-brandage13062554

แฮนด์ส ออน  เชียงใหม่ – KTB มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปี 2557

*****วันนี้มีข่าวทุนการศึกษาของธนาคารกรุงไทยมาฝากกันค่ะ  ธนาคารให้ทุนเพื่อศึกษาในระดับปริญญาโทต่างประเทศและในประเทศภาคภาษาอังกฤษ อย่างละ 10 ทุน ค่ะ

ทุนระดับปริญญาโทต่างประเทศ ขอรับทุนได้ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และจีน ค่ะ

ทุนระดับปริญญาโทในประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ ขอรับทุนได้ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ค่ะ Continue reading

ธนาคารกสิกรไทย มอบทุนระดับปริญญาโท ประจำปี 2556

download

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – ธนาคารกสิกรไทย มอบทุนระดับปริญญาโท ประจำปี 2556

วันนี้เรามีข่าวทุนการศึกษาดี ๆ มาฝากกันอีกแล้วค่ะ

*****ธนาคารกสิกรไทย มีความประสงค์ให้ทุนแก่พนักงานและบุคคลทั่วไป เพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้ค่ะ Continue reading