สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2559

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2559

สำนักงาน ก.พ. มีการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง  กรมหรือหน่วยงานของรัฐ  ประจำปี 2559 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) พร้­อมทั้งกําหนดหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อรับทุน  ซึ่งทุนมีหลายระดับทั้งปริญญาโท  และปริญญาเอก อย่างเช่นสาขา  การสื่อสาร  กฎหมาย  บริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์  การบัญชี  วิศวกรรมศาสตร์  ้ ฯลฯ ค่ะ

จำนวนทุน  79  ทุน

มูลค่าทุน  ไม่ระบุ

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

 • เป็นผู­มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข­าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
 • ผู้สมัครสอบที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมา หรือตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด   จะต้องมีหนังสือรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษามาแสดงว่าเป็นผู้­มีผลการเรียนเทียบเท่ากับผลการเรียนที่กําหนดไว้­ในแต่ละหน่วยทุน
 • สําหรับทุนที่ให­้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ผู้สมัครสอบต้­องเป็นผู้ซึ่งไม่เคยได้­รับปริญญาโท  หรือเทียบได­ในระดับเดียวกันในสาขาและวิชาเอกหรือเน้นทางเดียวกับทุนที่จะไปศึกษา
 • ผู้­สมัครสอบซึ่งเป็นผู้รับทุนรัฐบาลและอยู่ระหว่างดําเนินการไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศไม่มีสิทธิสมัครสอบในครั้งนี้
 • ผู้­สมัครสอบที่เคยได­รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศมาแล้ว ต้องเป็นผู้­ซึ่งหมดภาระผูกพันในการปฏิบัติราชการชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได­ทําไว้­กับ ก.พ. หรือส่วนราชการแล้­ว ภายในวันที่ปิดรับสมัคร
 • ผู้สมัครสอบที่ได้­รับทุนอื่น ๆ เพื่อศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ หรือในประเทศ และยังมีข้­อผูกพันในการปฏิบัติราชการชดใช้ทุน ให้­แสดงหนังสืออนุญาตให้สมัครสอบ
 • ผู้­สมัครสอบที่เป็นข้­าราชการ ต­องแสดงหนังสืออนุญาตให้สมัครสอบ
 • เป็นผู้­ที่มีศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดี
 • สําหรับภิกษุสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้­เข้­าสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ

Continue reading

กำหนดการจัดงานแนะแนวศึกษาต่อสหราชอาณาจักร 2015

IMG_0729

แฮนด์ส  ออน  เชียงใหม่ – กำหนดการจัดงานแนะแนวศึกษาต่อสหราชอาณาจักร  2015

Hands On Chiang Mai จะมีงาน UK Study Day  ซึ่งงานนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่สนใจไปเรียนต่อที่สหราชอาณาจักร โดยหัวข้อที่บรรยายจะช่วยให้คุณมีความพร้อมในการสมัครเรียนและเตรียมตัวไปเรียนต่อได้ ผู้บรรยายจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาของเรา ซึ่งล้วนจบการศึกษามาจากสหราชอาณาจักรทั้งสิ้น และจะบรรยายเป็นภาษาไทย

รายละเอียดหัวข้อบรรยาย มีดังต่อไปนี้

– สหราชอาณาจักร ประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรม
– ระบบการศึกษา สิ่งที่คุณจะได้รับจากการเรียนปริญญาโทภายใน 1 ปี
– การสมัครเรียน รายชื่อเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร รวมถึงเคล็ดลับในการเขียน Statement of Purpose (SoP)
– การเลือกมหาวิทยาลัย เลือกมหาวิทยาลัยที่ใช่และเหมาะสำหรับคุณ รวมถึงทราบรายชื่อมหาวิทยาลัยที่เป็นที่นิยมใน
สหราชอาณาจักรด้วย
– วีซ่า การเตรียมเอกสารเพื่อใช้ในการยื่นขอวีซ่าและขั้นตอนในการขอวีซ่า
– ที่พัก รายชื่อที่พักหรือหอพักที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

 ณ  ร้าน C.A.M.P MAYA เชียงใหม่   เวลา 13.00 – 15.00 น.

ตารางเวลาการจัดงานแนะแนว

161

**คลิกเพื่อลงทะเบียน  สำรองจองที่นั่ง

ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ (+66) 89 217 5454 หรือ Email: chiangmai@hands-on.co.th ค่ะ

camp-chiang-mai20

หากน้องๆ ท่านใดสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน สมัครเรียน สามารถมาติดต่อได้เลยที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว และสมัครเรียนได้ที่นี่เลยค่ะ โดยไม่คิดค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้นค่ะ

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

8/4 ซอยจำปี ถนนศิริมังคลาจารย์
ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย

อีเมล์ chiangmai@hands-on.co.th

โทร.             +66 (0) 89 217 5454
โทร.             +66 (053) 289 114

เว็บ

http://www.hands-on.co.th
http://www.hands-on.co.th/chiangmai

http://www.facebook.com/handsonchiangmai
และ
gotostudyUK.com

University of Edinburgh มอบทุนระดับปริญญาเอกด้านบัญชีและการเงิน 2015

258086

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Edinburgh มอบทุนระดับปริญญาเอกด้านบัญชีและการเงิน 2015

สำหรับใครที่มีความสนใจจะศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก  ควบคู่ไปกับทุนการศึกษา  ครั้งนี้มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเอดินบะระได้แจกไปจนถึงค่าเล่าเรียนเลยค่ะ  ซึ่งทุนนี้จะได้รับเป็นระยะเวลาถึง 3 ปี ค่ะ

จำนวนทุน  3  ทุน

มูลค่าทุน  14,000 ปอนด์ (ค่าครองชีพต่อปี) + ค่าเล่าเรียน

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

สาขาการวิจัยที่มี คือ :

Accounting:

 • Accounting and consumer society
 • Accounting regulation
 • Accounting, strategy, and information technologies
 • Carbon accounting
 • Financial accounting
 • Healthcare and social care accounting and accountability
 • History of accounting and calculative practices
 • Management accounting
 • Market-based accounting research
 • Social studies of accounting and accountability
 • The accounting profession

Continue reading

University of Sussex มอบทุนระดับปริญญาเอก 2015

IMG_0687

University of Sussex  มอบทุนระดับปริญญาเอก 2015

มาแล้วค่ะสำหรับใครที่สนใจจะศึกษาต่อปริญญาเอก วันนี้มหาวิทยาลัยซัสเซ็กส์มีทุนมาแจกระดับปริญญาเอกที่มีชื่อว่า “Chancellor’s International Research Scholarship” ทุนนี้ครอบคลุมในส่วนของค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพของนักเรียนด้วยค่ะ

จำนวนทุน 10 ทุน

มูลค่าทุน ไม่ระบุ

เงื่อนไขและคุณมบัติ

 • ต้องสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในสาขาใดสาขาหนึ่งของคณะวิทยาศาสตร์ (The Science Schools of Study, The Univeristy of Sussex)
 • ต้องเริ่มทำการวิจัยในเดือนกันยายน 2015
 • ผู้สมัครในสาขาวิทยาศาสตร์และวิศกรรมศาสตร์ ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญโทอย่างต่ำ 3.50
 • ต้องแนบหลักฐานผลสอบภาษาอังกฤษนานาชาติมาด้วย (IELTS)
 • ต้องได้รับการตอบรับเข้าเรียนจากมหาวิทยาลัยมาก่อน

Continue reading

Sheffield มอบทุนระดับปริญญาเอก 2015

IMG_1115

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – Sheffield มอบทุนระดับปริญญาเอก 2015

มหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์ มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับปริญญาเอก ทุนนี้มีชื่อว่า “Harry Worthington Scholarships” ครอบคลุมในส่วนของค่าเล่าเรียน ค่าสนับสนุนในการทำวิจัยและยังทำการต่อทุนให้สูงสุดถึง 3 ปีเลยค่ะ

จำนวนทุน 2 ทุน

มูลค่าทุน ไม่ระบุ

เงื่อนไขและคุณมบัติ

 • ต้องมีผลการเรียนสะสม 3.00 ขึ้นไป
 • เป็นนักเรียนเรียนเต็มเวลาหรือไม่เต็มเวลาที่สมัครเข้าเรียนต่อในปีการศึกษาแรก
 • ต้องได้รับการตอบรับเข้าเรียนจากมหาวิทยาลัยก่อน

Continue reading

Queen Mary มอบทุนสาํหรับปริญญาเอก 2015

queenmary.logo

แฮนด์ส ออน  เชียงใหม่ – Queen Mary มอบทุนสาํหรับปริญญาเอก 2015

มาอีกแล้วกับข่าวทุนการศึกษาจากเมืองผู้ดี  โรงเรียนกฏหมาย มหาวทิยาลัยควีนแมรี่ ลอนดอน มอบทุนการศกึษาให้นักเรียนระดับ

ปริญญาเอก ที่จะเริ่มเรียนในเดือนกันยายน 2015 นี้ค่ะ

จาํนวนทุน ไม่ระบุ

มูลค่าทุน ไม่ระบุ

เงื่อนไขและคุณสมบัติ Continue reading

University of Edinburgh มอบทุนการศึกษา สำหรับปริญญาตรีและปริญญาเอก

edinburgh-logo

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ –  The University of Edinburgh  มอบทุนระดับปริญญาเอก

ใครที่กำลังมองมหาวิทยาชื่อดังจากอังกฤษอยู่ มาทางนี้เลยค่ะ แฮนด์ ออน มีข่าวทุนจากมหาวิทยาชื่อดังอย่าง มหาวิทยาลัยเอเดนเบอระมาฝากกัน มีอยู่ด้วยกันสองทุนค่ะ เรามาเริ่มจากทุนแรกกันก่อนเลยนะคะ 

Tercentenary International PhD Scholarships

ทุนนี้จะแจกให้เฉพาะนักศึกษาปริญญาเอกซึ่งจะครอบคลุมค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพด้วยค่ะ ส่วนรายละเอียดของทุนนั้นอยู่ข้างล่างนี้เลยค่ะ

จำนวนทุน 10 ทุน

มูลค่าทุน 5000 ปอนด์ Continue reading

Lotus Unlimited ให้ทุนเรียนต่อมหาวิทยาลัยในยุโรป 9 แห่ง ในทุกระดับ

IMG_1104

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – Lotus Unlimited ให้ทุนเรียนต่อมหาวิทยาลัยในยุโรป 9 แห่ง ในทุกระดับ

*****โครงการทุน Lotus Unlimited เปิดรับสมัครชิงทุนการศึกษาแลกเปลี่ยนใน 9 สถาบันในยุโรป ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมถึงให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยอีกด้วยค่ะ ทุนนี้จะครอบคลุมในส่วนของค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าเดินทาง ค่าประกันสุขภาพ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ซึ่งมูลค่าของทุนจะขึ้นอยู่กับสาขาวิชาและระดับการศึกษาค่ะ

จำนวนทุน  ไม่ระบุ

มูลค่า
ปริญญาตรีและปริญญาโท  40,000 บาท
ปริญญาเอก 60,000 บาท
อาจารย์มหาวิทยาลัย 100,000 บาท

เงื่อนไขในการรับทุนมีด้วยกัน 10 สาขา

 • Agricultural Sciences
 • Architecture, Urban and Regional Planning
 • Business Studies and Management Sciences
 • Education, Teacher Training
 • Engineering, Technology
 • Geography, Geology
 • Law
 • Medical Sciences
 • Natural Sciences
 • Social Sciences : sociology, Eu Studies, political sciences, social work

มหาวิทยาลัยในเครือข่ายที่ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 

 • Ghent University
 • Vrije Universiteit Brussel
 • University of Göttingen
 • Université Paul Sabatier – Toulouse III
 • University of Limerick
 • Rijksuniversiteit Groningen
 • Universidade do Porto
 • Uppsala University
 • University of Kent

ปิดรับสมัคร  17 กุมภาพันธ์ 2557

อ้างอิง  http://www.lotus.ugent.be/index.asp?p=1131&a=1131

IMG_0822

*****หากน้อง ๆ ท่านใดสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน สมัครเรียน สามารถมาติดต่อได้เลยที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว และสมัครเรียนได้ที่นี่เลยค่ะ โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

8/4 ซอยจำปี ถนนศิริมังคลาจารย์
ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย

อีเมล์ chiangmai@hands-on.co.th

โทร.             +66 (0) 89 217 5454
โทร.             +66 (053) 289 114

เว็บ

http://www.hands-on.co.th
http://www.hands-on.co.th/chiangmai

http://www.facebook.com/handsonchiangmai
และ
gotostudyUK.com

 

University of Sussex แจกทุนปริญญาเอก 2014

1

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Sussex แจกทุนปริญญาเอก 2014

*****ทุนนี้มีชื่อว่า “Chancellor’s International Research Scholarship 2014” เป็นเวลา 1 ปี  ในกรณีแรก  ซึ่งต่อสัญญาใหม่เป็นประจำทุกปี  สูงสุดไม่เกิน  3  ปี  (36 เดือน) เรียนเต็มเวลา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก  ซึ่งทุนจะครอบคลุมในส่วนของค่าใช้จ่ายในต่างประเทศและค่าครองชีพ  ซึ่งจะตรงกับที่ระบุไว้  สำหรับนักศึกษาปริญญาเอกสหราชอาณาจักรโดยสภาวิจัยสหราชอาณาจักร เริ่มเรียนในเดือนกันยายน  2014  ค่ะ Continue reading

University of Sussex มอบทุนระดับปริญญาเอก 2014

university-of-sussex-brighton

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Sussex มอบทุนระดับปริญญาเอก 2014

**********มหาวิทยาลัยซัสเซ็กส์มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก  สำหรับการเริ่มเรียนในเดือนกันยายน 2014  ทุนนี้จะครอบคลุมค่าเล่าเรียน เต็มเวลา (เป็นเวลา 3 ปี) และค่าซ่อมบำรุงเป็นจำนวน  13,726  ปอนด์ต่อปี  ในอัตราของสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป Continue reading