University of Kent มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาต่างชาติ ปีการศึกษา 2017/2018

scholarship_13

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Kent มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาต่างชาติ ปีการศึกษา 2017/2018

University of Kent มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาต่างชาติ ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ประจำปีการศึกษาปีการศึกษา 2017/2018 ดังนี้

ปริญญาตรี

จำนวนทุน ไม่ระบุ

มูลค่าทุน  £5000

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • สมัครเรียนปริญญาตรีเต็มเวลาที่มหาวิทยาลัย
 • ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัย (offer)

หมดเขตรับสมัคร 31 พฤษภาคม 2017

***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม***

ปริญญาโท

จำนวนทุน ไม่ระบุ

มูลค่าทุน £5000

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • สมัครเรียนปริญญาตรีเต็มเวลาที่มหาวิทยาลัย
 • ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัย (offer)

หมดเขตรับสมัคร 31 พฤษภาคม 2017

***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม***

อ้างอิง

banner-hocm

หากน้อง ๆ คนไหนสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ  สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน  สมัครเรียน  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ  โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว  และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

 

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

ห้อง 107 ภิญโญพิงค์ แมนชั่น
199/9 ถนนห้วยแก้ว ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย

อีเมล์          chiangmai@hands-on.co.th

โทร.           +66 (0) 89 217 5454

เว็บ             http://www.hands-on.co.th
http://www.hands-on.co.th/chiangmai

เฟซบุค       http://www.facebook.com/handsonchiangmai

แผนที่

University of Bradford มอบทุนการศึกษานักเรียนต่างชาติ ปีการศึกษา 2017/2018

bradford

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Bradford มอบทุนการศึกษานักเรียนต่างชาติ ปีการศึกษา 2017/2018

University of Bradford มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนชาวต่างชาติที่สนใจไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ในชื่อ “Half Fee Academic Excellence Scholarships for International Students” ประจำปีการศึกษา 2017/2018

จำนวนทุน 10

มูลค่าทุน £3,000 หรือ £4,000

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • เป็นนักศึกษาต่างชาติ
 • สมัครเข้าเรียนเต็มเวลาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทที่มหาวิทยาลัย
 • ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัย (offer)

หมดเขตรับสมัคร 5 มิถุนายน 2017

***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม***

อ้างอิง

banner-hocm

หากน้อง ๆ คนไหนสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ  สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน  สมัครเรียน  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ  โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว  และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

 

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

ห้อง 107 ภิญโญพิงค์ แมนชั่น
199/9 ถนนห้วยแก้ว ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย

อีเมล์          chiangmai@hands-on.co.th

โทร.           +66 (0) 89 217 5454

เว็บ             http://www.hands-on.co.th
http://www.hands-on.co.th/chiangmai

เฟซบุค       http://www.facebook.com/handsonchiangmai

แผนที่

ธนาคารแห่งประเทศไทยมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

1

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – ธนาคารแห่งประเทศไทยมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะมอบทุนการศึกษาประเภททุนแข่งขัน เพื่อศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ในต่างประเทศ ประจำปี 2560  จำนวน 9 หน่วย รวม 18 ทุน

สถานศึกษาที่ ธปท. กำหนด จำแนกตามสาขาวิชา ดังนี้
ปริญญาเอก

 • Economics / Econometrics (เศรษฐศาสตร์ / เศรษฐมิติ) ที่ สหรัฐอเมริกา, อังกฤษ, ออสเตรเลีย
  จำนวน 3 ทุน

ปริญญาโท

 • Economics / Econometrics  (เศรษฐศาสตร์ / เศรษฐมิติ) ที่
  สหรัฐอเมริกา, อังกฤษ, ออสเตรเลีย จำนวน 3 ทุน
 • Finance / MBA (Finance) (การเงิน/ บริหารธุรกิจด้านการเงิน) ที่
  สหรัฐอเมริกา จำนวน 2 ทุน
 • Accounting (การบัญชี) ที่
  สหรัฐอเมริกา จำนวน 1 ทุน
 • Financial Engineering ที่
  สหรัฐอเมริกา จำนวน 2 ทุน
 • Computer Engineering ด้าน Cyber Security / Cyber Security / IT Security
  สหรัฐอเมริกา  อังกฤษ ออสเตรเลีย, ญี่ปุ่น, สิงคโปร์ จำนวน 3 ทุน
 • Computer Engineering ด้าน Information Science / Software Assurance / IT Architecture
  สหรัฐอเมริกา, อังกฤษ, ออสเตรเลีย, ญี่ปุ่น จำนวน 1 ทุน
 • Data Analytics / Data Architecture
  สหรัฐอเมริกา, อังกฤษ, ออสเตรเลีย, ญี่ปุ่น จำนวน 2 ทุน
 • กฎหมาย ด้านการเงินการธนาคาร หรือ กฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
  สหรัฐอเมริกา, อังกฤษ, ออสเตรเลีย, ญี่ปุ่น, แคนาดา, สหภาพยุโรป*  จำนวน 1 ทุน
  (*ประเทศในสหภาพยุโรปที่อยู่ใน U List เท่านั้น)

ประกาศทุน  (คลิกเพื่ออ่าน)

คุณสมบัติของผู้ที่สมัครขอรับทุน

 • มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
 • สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (จะสำเร็จการศึกษาภายในเดือนมิถุนายน) ในสาขาวิชาที่ ธปท. กำหนด
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลสอบ TOEFL หรือ IELTS ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร
  – ผลสอบ TOEFL ไม่น้อยกว่า 80 คะแนน (Internet-based) หรือ
  – ผลสอบ IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5
 • ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการรับทุนที่มีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนใด ๆ หรือไม่เป็นผู้มีสิทธิรับทุน

การสมัครสอบ

 • สามารถกรอกแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัคร โดยดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
  http://www.bot.or.th หัวข้อ “ประกาศรับสมัครทุน / สมัครออนไลน์”
  เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
 • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ติดในใบสมัคร
 • ประวัติย่อ (Resume) จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด
 •  สำเนาหนังสือแสดงการยกเว้น หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ จำนวน 1 ชุด
 • ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ที่แสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร ในทุกระดับปริญญา จำนวน 1 ชุด
  ***กรณีผู้สมัครที่จะศึกษาสำเร็จระดับปริญญาตรีในเดือนมิถุนายน 2560***
  – สำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ จำนวน 1 ชุด
  – สำเนาหนังสือรับรองสถานภาพการศึกษา จำนวน 1 ชุด
  – ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมา จำนวน 1 ชุด
 • ใบแสดงผลสอบ TOEFL หรือ IELTS อย่างละ 1 ชุด
 • กรณีที่ผู้สมัครขอรับทุนระดับปริญญาเอกให้ระบุ Research Area of Interest ในใบสมัครด้วยและให้ส่งเอกสารรายละเอียดแผนการศึกษา และหัวข้อที่ต้องการศึกษา วิจัยที่เป็นประโยชน์กับงาน ธปท. ตามแบบฟอร์มที่ ธปท. กำหนด
 • กรณีผู้สมัครขอรับทุนได้รับการตอบรับจากทางสถานศึกษาแล้ว ให้มีหนังสือ ตอบรับจากสถานศึกษาในการเข้าเรียน ในระดับ สาขาวิชา และสถานศึกษาตามที่ ธปท. กำหนด พร้อมแนบรายชื่อวิชาและคำอธิบายประกอบของหลักสูตรที่ได้รับการตอบรับ
 • ผู้สมัครมีสิทธิสมัครได้คนละ ไม่เกินจำนวน 2 หน่วยทุน

หมดเขตรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1มีนาคม ถึงวันที่ 20เมษายน 2017

รายชื่อมหาวิทยาลัยที่ทาง ธปท กำหนด และทางเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการ

Overall Subject

Economics

Finance/ Financial Engineering

Business and Management

Computer Science and Information Technology

Law

Engineering

Mathematics and Statistics

อ้างอิง

banner-hocm

หากน้อง ๆ คนไหนสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ  สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน  สมัครเรียน  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ  โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว  และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

 

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

ห้อง 107 ภิญโญพิงค์ แมนชั่น
199/9 ถนนห้วยแก้ว ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย

อีเมล์          chiangmai@hands-on.co.th

โทร.           +66 (0) 89 217 5454

เว็บ             http://www.hands-on.co.th
http://www.hands-on.co.th/chiangmai

เฟซบุค       http://www.facebook.com/handsonchiangmai

แผนที่

ธนาคารกรุงไทยมอบทุนการศึกษาปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560

2

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – ธนาคารกรุงไทยมอบทุนการศึกษาปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560

ธนาคารกรุงไทย มีความประสงค์ที่จะให้ทุนการศึกษาแก่บุคคลทั่วไป เพื่อศึกษาระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาชั้oนำของต่างประเทศ จำนวน 10 ทุน

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท เพื่อศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ญี่ปุ่น จีน ฮ่องกงและสิงคโปร์ ตามสาขาวิชาที่ธนาคารกำหนด ดังนี้

• Accounting                                         • AI (Artificial Intelligence)
• Banking and Financial Laws         • Business Analytics
• Business Laws                                   • Data Analytics
• Data Science                                       • Digital Transformation and Innovation
• Economics                                          • Entrepreneurship
• Finance                                                • Financial Engineering
• Mathematics                                      • Marketing
• MBA                                                      • Operations Research
• MIS / IT / Information Assurance and Security / Computer Science

ประกาศทุน  (คลิกเพื่ออ่าน)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
 • ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่จํากัดสาขาวิชา
 • ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ต้องมีผลสอบ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 213 คะแนน (Computer-based) หรือ 80 คะแนน (Internet-based) หรือ ผลสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0
 • ต้องมีผลสอบ GMAT ไม่ต่ำกว่า 550 หรือ GRE ในส่วนของ Quantitative ไม่ต่ำกว่า 159 คะแนน
 • เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับวุฒิปริญญาโท ในสาขาวิชาที่ประสงค์จะสมัครรับทุน
 • เป็นผู้ที่ไม่เคยมีสิทธิ์รับทุนปริญญาโทต่างประเทศของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย มาก่อน
 • ผู้ที่เคยทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยแต่ได้พ้นสภาพการเป็นพนักงานแล้วไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ไม่มีสิทธิ์สมัครสอบแข่งขัน

หลักฐานประกอบการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รปู
 • ประวัติโดยย่อ (Resume) จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาปริญญาบัตรและใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ชุด
  ***เอกสารจากมหาวิทยาลัยเพื่อแสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยตามที่ธนาคารกำหนด พร้อมใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ของภาคการศึกษาที่ผ่านมาทั้งหมด
 • ใบแสดงผลการทดสอบ TOEFL, IELTS, HSK หรือ JLPT และ GMAT หรือ GRE จำนวน 1 ชุด
 • หนังสือรับรองตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนดจากสถานศึกษา จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาหนังสือแสดงการยกเว้น หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ชุด
 • เอกสารการตอบรับเข้าศึกษาจากมหาวิทยาลัยเพื่อศกษาในสาขาวิชา และมหาวิทยาลัยตามที่ธนาคารกำหนด

มหาวิทยาลัยที่อยู่ในรายชื่อที่ธนาคารกำหนด และทางเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการ

 

การรับสมัคร

 • ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่ http://www.ktb.co.th ในหัวข้อ “สมัครงานและทุน”
  โดยสามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร พร้อมระบุชื่อเอกสารและลำดับเอกสาร ในรูปแบบ PDF
  มาที่ Email: ktb.scholarship@ktb.co.th
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
  งานบริหารบุคลากรกลุ่มศักยภาพ ฝ่ายบริหารเส้นทางความก้าวหน้าและสรรหาบุคลากร
  โทร. 0-2345-1884 ถึง 1885 หรือทาง Email: ktb.scholarship@ktb.co.th

หมดเขตรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 7 เมษายน 2017

อ้างอิง

banner-hocm

หากน้อง ๆ คนไหนสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ  สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน  สมัครเรียน  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ  โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว  และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

 

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

ห้อง 107 ภิญโญพิงค์ แมนชั่น
199/9 ถนนห้วยแก้ว ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย

อีเมล์          chiangmai@hands-on.co.th

โทร.           +66 (0) 89 217 5454

เว็บ             http://www.hands-on.co.th
http://www.hands-on.co.th/chiangmai

เฟซบุค       http://www.facebook.com/handsonchiangmai

แผนที่

Cardiff University มอบทุนการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท ปีการศึกษา 2017/2018

scholarship_5

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – Cardiff University มอบทุนการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท ปีการศึกษา 2017/2018

Cardiff University มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนชาวต่างชาติที่สนใจศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ในชื่อ “Vice-Chancellor’s International Scholarship” ประจำปีการศึกษา 2017/2018

ปริญญาตรี

จำนวนทุน ไม่ระบุ

มูลค่าทุน £2,000

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • สมัครเรียนปริญญาตรีเต็มเวลาที่มหาวิทยาลัย เริ่มเรียนเดือนกันยายน 2017
 • ได้รับข้อเสนอจากทางมหาวิทยาลัย (offer)
 • ไม่ได้รับทุนจากที่อื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน

หมดเขตรับสมัคร ไม่ระบุ

ปริญญาโท

จำนวนทุน ไม่ระบุ

มูลค่าทุน £2,000

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • เกรดเฉลี่ย 3.00 (บางสาขา 2.80)
 • สมัครเรียนปริญญาโทเต็มเวลาที่มหาวิทยาลัย เริ่มเรียนเดือนกันยายน 2017
 • ได้รับข้อเสนอจากทางมหาวิทยาลัย (offer)
 • ไม่ได้รับทุนจากที่อื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน

หมดเขตรับสมัคร ไม่ระบุ

***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม***

อ้างอิง

banner-hocm

หากน้อง ๆ คนไหนสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ  สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน  สมัครเรียน  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ  โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว  และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

 

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

ห้อง 107 ภิญโญพิงค์ แมนชั่น
199/9 ถนนห้วยแก้ว ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย

อีเมล์          chiangmai@hands-on.co.th

โทร.           +66 (0) 89 217 5454

เว็บ             http://www.hands-on.co.th
http://www.hands-on.co.th/chiangmai

เฟซบุค       http://www.facebook.com/handsonchiangmai

แผนที่

รวมทุนการศึกษาสำหรับอาเซียน

scholarship_7

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – รวมทุนการศึกษาสำหรับผู้สมัครจากอเเซียน

เหล่านี้เป็นทุนที่นำเสนอให้นักเรียนที่มาจากอาเซียนเป็นเฉพาะครับ ทำให้ผู้สมัครจากไทยเราสมัครได้ และอาจจะแข่งขันไม่สูงนักครับ

University of Sheffield
International Merit Postgraduate Scholarships 2017

จำนวนทุน ไม่ระบุ

มูลค่าทุน 50%

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • มีสัญชาติดังต่อไปนี้ ไทย, บรูไน, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, พม่า, สิงคโปร์ และ เวียดนาม
 • สมัครเรียนปริญญาโทเต็มเวลา เริ่มเรียนเดือนกันยายน 2017
 • ได้รับข้อเสนอ (offer) จากทางมหาวิทยาลัย

หมดเขตรับสมัคร 16 มิถุนายน 2017 (สมัครเรียน), 23 มิถุนายน 2017 (สมัครทุน)

***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม***

University of Dundee
Global Excellence Scholarship (ASEAN / Undergraduate Life Sciences)

จำนวนทุน ไม่ระบุ

มูลค่าทุน £10,000

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • มีสัญชาติดังต่อไปนี้ ไทย, มาเลเซีย, สิงคโปร์ และ อินโดนีเซีย
 • สมัครเรียนปริญญาตรีเต็มเวลา ในสาขาวิชา Life Sciences เริ่มเรียนเดือนกันยายน 2017
 • ได้รับข้อเสนอ (offer) จากทางมหาวิทยาลัย

หมดเขตรับสมัคร 1 ตุลาคม 2017

***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม***

Global Excellence Scholarship (ASEAN / Postgraduate Law)

จำนวนทุน ไม่ระบุ

มูลค่าทุน £4,000

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • มีสัญชาติดังต่อไปนี้ ไทย, มาเลเซีย, สิงคโปร์ และ อินโดนีเซีย
 • สมัครเรียนปริญญาโทเต็มเวลา ในสาขาวิชากฎหมาย
  (เริ่มเรียนเดือนกันยายน 2017 และ เดือนมกราคม 2018)
 • ได้รับข้อเสนอ (offer) จากทางมหาวิทยาลัย

หมดเขตรับสมัคร 1 ตุลาคม 2017 และ 1 กุมภาพันธ์ 2018

***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 2017 และ 2018***

อ้างอิง

banner-hocm

หากน้อง ๆ คนไหนสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ  สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน  สมัครเรียน  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ  โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว  และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

 

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

ห้อง 107 ภิญโญพิงค์ แมนชั่น
199/9 ถนนห้วยแก้ว ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย

อีเมล์          chiangmai@hands-on.co.th

โทร.           +66 (0) 89 217 5454

เว็บ             http://www.hands-on.co.th
http://www.hands-on.co.th/chiangmai

เฟซบุค       http://www.facebook.com/handsonchiangmai

แผนที่

รวมทุนการศึกษา University of Southampton ประจำปีการศึกษา 2017/2018

scholarship_4

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – รวมทุนการศึกษา University of Southampton ประจำปีการศึกษา 2017/2018

ทุนปริญญาตรี

ทุน MBA

จำนวนทุน ไม่ระบุ

มูลค่าทุน  £3,525 (15%) และ £5,875 (25%)

คุณสมบัติและเงื่อนไข

สำหรับ £3,525 (15%)

 • เกรดเฉลี่ย 3.50 + ประสบการณ์ 3 ปี
 • เกรดเฉลี่ย 3.00 + ประสบการณ์ 4 ปี
 • เกรดเฉลี่ย 2.50 + ประสบการณ์ 5 ปี

สำหรับ £5,875 (25%)

 • เกรดเฉลี่ย 3.50 + ประสบการณ์ 4 ปี
 • เกรดเฉลี่ย 3.00 + ประสบการณ์ 6 ปี
 • เกรดเฉลี่ย 2.50 + ประสบการณ์ 8 ปี

หมดเขตรับสมัคร ไม่ระบุ

***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม*** 

ทุนปริญญาโท (Southampton Business School)

จำนวนทุน ไม่ระบุ

มูลค่าทุน £3,000 และ £5,000

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • เกรดเฉลี่ย 3.00 (สำหรับ £3,000)
 • เกรดเฉลี่ย 3.50  (สำหรับ £5,000)

หมดเขตรับสมัคร ไม่ระบุ

***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม*** 

ทุนปริญญาโท (Winchester School of Art)

จำนวนทุน ไม่ระบุ

มูลค่าทุน £1,000 และ £2,000

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • เกรดเฉลี่ย 2.50 (สำหรับ £1,000)
 • เกรดเฉลี่ย 3.00 (สำหรับ £2,000)

หมดเขตรับสมัคร ไม่ระบุ

***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม*** 

ทุนปริญญาโทสำหรับนักเรียนไทย (Winchester School of Art)

จำนวนทุน 1 ทุน

มูลค่าทุน £5,000

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ได้รับข้อเสนอ (offer) จากทางมหาวิทยาลัย
 • มีคุณสมบัติที่จะเป็น WSA ambassador

หมดเขตรับสมัคร 31 มีนาคม 2017

***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม***

ทุนปริญญาโท (Southampton Law School)

จำนวนทุน ไม่ระบุ

มูลค่าทุน £3,000

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • เกรดเฉลี่ย 3.50

หมดเขตรับสมัคร ไม่ระบุ

***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม***

ทุนปริญญาโท (Faculty of Health Sciences: ยกเว้น MSc Physiotherapy (pre-registration))

จำนวนทุน ไม่ระบุ

มูลค่าทุน £3,000 และ £2,000

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • เกรดเฉลี่ย 3.50 (สำหรับ £3,000)
 • เกรดเฉลี่ย 3.00 (สำหรับ £2,000)

หมดเขตรับสมัคร ไม่ระบุ

ทุนปริญญาโท (Faculty of Natural & Environmental Science)

จำนวนทุน ไม่ระบุ

มูลค่าทุน £3,000 และ £2,000

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • เกรดเฉลี่ย 3.50 (สำหรับ £3,000)
 • เกรดเฉลี่ย 3.00 (สำหรับ £2,000)

หมดเขตรับสมัคร ไม่ระบุ

ทุนปริญญาโททุกสาขา (ยกเว้น Humanities, Physical Science และ Engineering)

จำนวนทุน ไม่ระบุ

มูลค่าทุน £3,000

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • เกรดเฉลี่ย 3.50

หมดเขตรับสมัคร ไม่ระบุ

อ้างอิง

2

หากน้อง ๆ คนไหนสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ  สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน  สมัครเรียน  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ  โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว  และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

 

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

ห้อง 107 ภิญโญพิงค์ แมนชั่น
199/9 ถนนห้วยแก้ว ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย

อีเมล์          chiangmai@hands-on.co.th

โทร.           +66 (0) 89 217 5454

เว็บ             http://www.hands-on.co.th
http://www.hands-on.co.th/chiangmai

เฟซบุค       http://www.facebook.com/handsonchiangmai

แผนที่

ยุโรป เริ่มปรับเวลาสู่ฤดูหนาว! ประเทศอังกฤษปรับเวลาเป็นช้ากว่าไทย 7 ชั่วโมง

IMG_1329

แฮนด์ส ออน  เชียงใหม่ – ยุโรป เริ่มปรับเวลาสู่ฤดูหนาว! ประเทศอังกฤษช้ากว่าไทย 7 ชั่วโมง

เมื่อเข้าสู่ช่วงหน้าหนาว ช่วงเวลากลางวันจะสั้นลง การปรับเวลากลับไป 1 ชั่วโมง จึงทำกันทุกวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคมค่ะ

การปรับเวลาตอนเข้าหน้าร้อน (อาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคมของทุกปี) จะทำให้รู้สึกเสมือนหนึ่งว่า พระอาทิตย์ขึ้น และตกดินจะช้าลง 1 ชั่วโมง อันจะทำให้ผู้คนได้ใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างเต็มที่ในช่วงหน้าร้อนที่มีธรรมชาติกลางวันยาวนานขึ้น Continue reading

แฮนด์ออน เชียงใหม่ – ปรับเวลาสู่เวลามาตรฐานกรีนิช

big_ben

แฮนด์ส ออน  เชียงใหม่ – ปรับเวลาในประเทศอังกฤษช้ากว่าไทย 7 ชั่วโมง

*****หากพูดถึงเรื่องเวลานั้น ประเทศไทยนี้เร็วกว่าของอังกฤษอยู่ 7 ชั่วโมง  ประเทศอังกฤษมีการเปลี่ยนเวลา ปรับไปปรับมาอยู่ 2 ครั้งในรอบหนึ่งปี  เพื่อถือเป็นการชดเชยกับสภาพเวลาพระอาทิตย์ขึ้นและตกในแต่ละช่วงฤดูกาล  ซึ่งในช่วงที่ย่างเข้าสู่ฤดูร้อนที่พระอาทิตย์เริ่มตกช้าลงไปในแต่ละวัน Continue reading