Hands On Chiang Mai จะออกบูธแนะแนวศึกษาต่อประเทศอังกฤษ ที่คณะนิติศาสตร์ มช. วันที่ 23 กุมภาพันธ์ นี้

Hands On สำนักงานเชียงใหม่ จะไปออกบูธแนะแนวศึกษาต่อประเทศอังกฤษ สำหรับนักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลทั่วไป ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 10.00 – 16.00 น. บริเวณหน้าสำนักงานคณะนิติศาสตร์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Continue reading